Đảng bộ xã Hoằng Thanh học tập nghị quyết

Đăng lúc: 09:08:37 29/05/2019 (GMT+7)

Đảng bộ xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đảng bộ xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Bộ chính trị,Ban bí thư Trung ương (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Ngày
28 tháng 5năm 2019, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng bộ xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận  quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Khai mạc hội nghị do đồng chí: Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phát biểu và đánh giá tình hình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và của BTV tỉnh ủy; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Bên cạnh đó việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị,  Ban bí thư và của BTV tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

 

ảnh DU.jpg

Đ/c : Lê Phú Dũng - BT Đảng Bộ phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, giới thiệu, quán triệt nội dung kết luận số 38 – KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiên Nghị quyết số 22 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 28 – CT/TƯ, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”; Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; đồng chí Trương Văn Tân – Phó chủ tịch UBND xã giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết số 39/NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “ Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phat huy nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 30 – CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư  về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ nguồn lợi của người tiêu dung”; đồng chí Nguyễn Đức Chân – Phó bí thư thường trực đảng ủy xã quán triệt và triển khai, thực hiện, quy định số 11 – QĐ/TW  ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “ Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đứng đầu tránh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Kế hoạch hành động số 43KH/ĐU của Đảng ủy ngày 24/5/2019  thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đứng đầu tránh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 21 – CT/TW,  ngày 08/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo’’; Kết luận số 43 – KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI0 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’; Kế hoạch hành động số 44/KH – ĐU của Đảng ủy thực hiện Kết luận số số 43 – KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI0 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’; Đồng chí Cao Đình Vũ – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã giới thiệu, triển khai, kết luận số 44- KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện kết luận số 45 –KH/ĐU của Đảng ủy thực hiện kết luận số 44- KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 – CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới’’; Kết luận số 45 – KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 – CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thong đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Phát biểu kết luận hội nghị tại xã, đồng chí Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận và đánh giá cao quá trình truyền đạt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của các đồng chí báo cáo viên, cũng như tinh thần học tập nghiêm túc của các đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng thời  Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục quán triệt và tuyên truyền các nội dung của hội nghị đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian nhằm nâng cao nhận thức của người dân, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của địa phương.

                                       Nguyễn Thị Lan – Công chức văn hóa xã