Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC

xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC - ông Trương Hữu Gia - thôn Đại Long

xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC - ông Trương Hữu Gia - thôn Đại Long

Xin lỗi người dân

Công khai xin lỗi người dân do chậm trả TTHC cho bà Đỗ Thị Tỉnh - thôn Đại Long

Công khai xin lỗi người dân

Xin lỗi người dân vì chậm trả TTHC Lê Danh Hùng - thôn Đại Long và Đỗ Thị Tỉnh thôn Đại Long

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC cho bà Đỗ Thị Tiện, thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh