THÔNG BÁO Về việc tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân

Đăng lúc: 15:34:46 18/11/2022 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG THANH                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: 25 /TB-UBND                            Hoằng Thanh, ngày14  tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật

giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân

 

                   Kính gửi: -Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

 

          Thực hiện quy định tại Điều 125, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch của UBND xã về tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân.

UBND xã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân.

-         Thời gian:  vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022

-         Địa điểm: Tại hội trường công sở xã Hoằng Thanh

UBND xã Thông báo rộng rãi đến cán bộ và nhân dân được biết đến để tham dự hội nghị./.

Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH

-Như trên;                                                                                                   

- Thôn trưởng các thôn;

                                                                                                                   Cao Đình Vũ

 

 

                                                                                                                        

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc