THÔNG BÁO Về trợ giúp pháp lý

Đăng lúc: 11:06:55 13/09/2022 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HOẰNG THANH                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
   

 


Số:…../TB-UBND                                 Hoằng Thanh, ngày….. tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về trợ giúp pháp lý

 

            Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND xã Hoằng Thanh thông báo một số nội dung về trợ giúp pháp lý như sau:

          I.NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ.

1. Người có công với cách mạng.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

-Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

-Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính          ( thuộc hộ cận  nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng):

-  Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

 - Người nhiễm chất độc da cam;

- Người cao tuổi;

-  Người khuyết tật: Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

-  Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

- Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

- Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

- Người nhiễm HIV.

II.QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.

1. Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

2. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

3. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

4. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc trường hợp không được tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc phải từ chối thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

6. Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

8. Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý.

          Trên đây là Thông báo của UBND xã Hoằng Thanh về trợ giúp pháp lý, thông báo đến cán bộ, nhân dân được biết./.

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

-Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;

- Đài truyền thanh;

- Thôn trưởng các thôn;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                        Cao Đình Vũ

 

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc