Truy cập

Hôm nay:
253
Hôm qua:
303
Tuần này:
253
Tháng này:
5626
Tất cả:
169235

Ý kiến thăm dò

dân trí

Ngày 30/07/2020 17:54:44

thể thao

 

UBND HUYỆN HOẰNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: ……./ BBKK

Hoằng Hóa, ngày …. tháng … năm 2017

           

                          

BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG

BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) tại xã Hoằng Thanh.

 


Căn cứ Công văn số 2545/SGTVT-TĐKHKT ngày 01/8/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2);

 Căn cứ Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa v vic thành lp Hi đồng bi thường, h tr và tái định cư thc hin d án: Đường giao thông đến Khu du lch sinh thái bin Hi Tiến, huyn Hong Hóa, tnh Thanh Hóa (giai đon 2).

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2017, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2), chúng tôi gồm:

1.

Bà: Lê Thị Hải

- Phó Chủ tịch UBND huyện

- Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông: Lê Hồng Quang

- Trưởng phòng TN&MT                      

- PCT TT Hội đồng

3.

Ông: Lê Trọng Trường

- Trưởng phòng Kinh tế &HT             

- PCT Hội đồng

4.

Ông: Nguyễn Minh Hùng

- Phó trưởng Phòng Tư pháp

- Thành viên

5.

Ông: Lê Quang Thành

- Phó TP Kinh tế và Hạ tầng               

- Thành viên

6.

Ông: Lê Bỉnh Nam

- CV Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Thành viên

7.

Ông: Nguyễn Tôn Mạnh

- CV Phòng Nông nghiệp&PTNT

- Thành viên

8.

Ông: Hà Thọ Thiện

- Công chức phòng Tài nguyên & MT

- Thành viên

9.

Ông: Cao Đình Vũ

- Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh

- Thành viên

10.

Ông: Lê Văn Xô

- Đại diện người có đất bị thu hồi tại xã Hoằng Thanh

- Thành viên

        * Đại diện người được bồi thường, hỗ trợ:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………….…

Địa chỉ thửa đất: thôn …………..…., xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sử dụng đất (theo GCN số ………………) tại thửa đất số: ……, tờ số: ……, bản đồ địa chính lập năm 1996 xã Hoằng Thanh, tỷ lệ 1/2000. Tương ứng thửa đất số: ……, tờ số: ….., bản đồ địa chính lập năm 2015 xã Hoằng Thanh, tỷ lệ 1/1000.

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản di dời để giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Quy cách

Số lượng (m2)

1

Đất đai

m2

 

 

-

Đất ở tại nông thôn (ONT)

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà, công trình xây dựng trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cây trồng, vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số khẩu của hộ có đất bị thu hồi

Khẩu

 

 

 

HỘI ĐỒNG GPMB

CHỦ DỰ ÁN

CHỦ HỘ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hải

Đoàn Thị Hải

……………………

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang

Lê Trọng Trường

Nguyễn Minh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thành

Lê Bỉnh Nam

Nguyễn Tôn Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thọ Thiện

Cao Đình Vũ

Lê Văn Xô

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

Tên dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) tại xã Hoằng Thanh.

Địa chỉ thửa đất: thôn ………..…., xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sơ đồ mặt bằng khu đất và tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S dng đất (theo GCN s ………………) ti tha đất s: ……, t s: ……, bn đồ địa chính lp năm 1996 xã Hong Thanh, t l 1/2000. Tương ng tha đất s: ……, t s: ….., bn đồ địa chính lp năm 2015 xã Hong Thanh, t l 1/1000.                  

 

 

       
   
 
 

Mốc GPMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỘI ĐỒNG BT GPMB

HỘI ĐỒNG GPMB

CHỦ HỘ

(Chữ ký của các thành viên HĐ)

CHỦ TỊCH

 

Lê Hồng Quang:

 

 

Lê Trọng Trường:

 

 

Nguyễn Minh Hùng:

 

 

Lê Quang Thành:

 

 

Lê Bỉnh Nam:

Đoàn Thị Hải

……………………

Nguyễn Tôn Mạnh:

 

 

Hà Thọ Thiện:

 

 

Cao Đình Vũ:

 

 

Lê Văn Xô:

 

 

 

dân trí

Đăng lúc: 30/07/2020 17:54:44 (GMT+7)

thể thao

 

UBND HUYỆN HOẰNG HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BT, HT & TĐC

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: ……./ BBKK

Hoằng Hóa, ngày …. tháng … năm 2017

           

                          

BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHỐI LƯỢNG

BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) tại xã Hoằng Thanh.

 


Căn cứ Công văn số 2545/SGTVT-TĐKHKT ngày 01/8/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2);

 Căn cứ Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa v vic thành lp Hi đồng bi thường, h tr và tái định cư thc hin d án: Đường giao thông đến Khu du lch sinh thái bin Hi Tiến, huyn Hong Hóa, tnh Thanh Hóa (giai đon 2).

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2017, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2), chúng tôi gồm:

1.

Bà: Lê Thị Hải

- Phó Chủ tịch UBND huyện

- Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông: Lê Hồng Quang

- Trưởng phòng TN&MT                      

- PCT TT Hội đồng

3.

Ông: Lê Trọng Trường

- Trưởng phòng Kinh tế &HT             

- PCT Hội đồng

4.

Ông: Nguyễn Minh Hùng

- Phó trưởng Phòng Tư pháp

- Thành viên

5.

Ông: Lê Quang Thành

- Phó TP Kinh tế và Hạ tầng               

- Thành viên

6.

Ông: Lê Bỉnh Nam

- CV Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Thành viên

7.

Ông: Nguyễn Tôn Mạnh

- CV Phòng Nông nghiệp&PTNT

- Thành viên

8.

Ông: Hà Thọ Thiện

- Công chức phòng Tài nguyên & MT

- Thành viên

9.

Ông: Cao Đình Vũ

- Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh

- Thành viên

10.

Ông: Lê Văn Xô

- Đại diện người có đất bị thu hồi tại xã Hoằng Thanh

- Thành viên

        * Đại diện người được bồi thường, hỗ trợ:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………….…

Địa chỉ thửa đất: thôn …………..…., xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sử dụng đất (theo GCN số ………………) tại thửa đất số: ……, tờ số: ……, bản đồ địa chính lập năm 1996 xã Hoằng Thanh, tỷ lệ 1/2000. Tương ứng thửa đất số: ……, tờ số: ….., bản đồ địa chính lập năm 2015 xã Hoằng Thanh, tỷ lệ 1/1000.

Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản di dời để giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Quy cách

Số lượng (m2)

1

Đất đai

m2

 

 

-

Đất ở tại nông thôn (ONT)

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà, công trình xây dựng trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cây trồng, vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số khẩu của hộ có đất bị thu hồi

Khẩu

 

 

 

HỘI ĐỒNG GPMB

CHỦ DỰ ÁN

CHỦ HỘ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hải

Đoàn Thị Hải

……………………

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quang

Lê Trọng Trường

Nguyễn Minh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thành

Lê Bỉnh Nam

Nguyễn Tôn Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thọ Thiện

Cao Đình Vũ

Lê Văn Xô

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

Tên dự án: Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) tại xã Hoằng Thanh.

Địa chỉ thửa đất: thôn ………..…., xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sơ đồ mặt bằng khu đất và tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S dng đất (theo GCN s ………………) ti tha đất s: ……, t s: ……, bn đồ địa chính lp năm 1996 xã Hong Thanh, t l 1/2000. Tương ng tha đất s: ……, t s: ….., bn đồ địa chính lp năm 2015 xã Hong Thanh, t l 1/1000.                  

 

 

       
   
 
 

Mốc GPMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỘI ĐỒNG BT GPMB

HỘI ĐỒNG GPMB

CHỦ HỘ

(Chữ ký của các thành viên HĐ)

CHỦ TỊCH

 

Lê Hồng Quang:

 

 

Lê Trọng Trường:

 

 

Nguyễn Minh Hùng:

 

 

Lê Quang Thành:

 

 

Lê Bỉnh Nam:

Đoàn Thị Hải

……………………

Nguyễn Tôn Mạnh:

 

 

Hà Thọ Thiện:

 

 

Cao Đình Vũ:

 

 

Lê Văn Xô: