Truy cập

Hôm nay:
219
Hôm qua:
303
Tuần này:
219
Tháng này:
5592
Tất cả:
169201

Ý kiến thăm dò

fghj

Ngày 30/07/2020 17:54:44

dfghj

         ñy ban nh©n d©n               Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

                   x· ho»ng phô                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

       
   
 

 


biªn b¶n héi nghÞ

LÊy ý kiÕn hộ kinh doanh tham gia và đồng thuận với ph­¬ng ¸n thùc hiÖn chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî Bến.

 
 

 


Héi nghÞ, vµo håi 14 giê 00 ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2014 . Phòng họp UBND x· Ho»ng phô, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

Thµnh phÇn tham dù héi nghÞ:

* Dù vµ chØ ®¹o:      ¤ng (bµ): NguyÔn Xu©n LiÔu               BÝ th­ §¶ng ñy x·                          

* Tham dù héi nghÞ:

- Ban chØ ®¹o chuyÓn ®æi chî cña x·, cã mÆt:  6/7 Thµnh viªn

- Hộ kinh doanh cố định  t¹i chî BÕn x· Ho»ng Phô  cã mÆt 62/ 80 ng­êi (§¹i diÖn  hé kinh doanh ë chî) = 77 % hé tham gia héi nghÞ.

- §¹i diªn HTX Duy lîi: Là đơn vị cã nguyÖn väng ®Çu t­, qu¶n lý,  khai th¸c chî BÕn;                             ¤ng:  Chu H÷u Lîi           Chñ nhiÖm HTX

Chñ tr× héi nghÞ:    ¤ng :  NguyÔn V¨n Dòng           Chñ tÞch UBND x·

          Th­ ký:                   ¤ng:    Ph¹m B¸ B¶y                             C«ng chøc ®Þa chÝnh.

  I- Néi dung:

Héi nghÞ LÊy ý kiÕn hô kinh doanh tham gia và đồng thuận với ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî BÕn x· Ho»ng Phô.

¤ng: NguyÔn V¨n Dòng Chñ tÞch UBND x· tuyªn bè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu râ môc ®Ých yªu cÇu, sù cÇn thiÕt cña viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh chî BÕn.

II. c¸c ý kiÕn tham gia cña ®¹i biÓu

    Sau khi nghe tóm tắt phương án chuyển dổi chợ bến, hội nghi tham gia ý kiến:

1. Bµ: NguyÔn ThÞ Ph­îng (Kinh doanh t¹p hãa) Thèng nhÊt ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî. §Ò nghÞ c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c gian hµng, ®Ó c¸c hé kinh doanh æn ®Þnh.

2. ¤ng: §ç thÞ m©y (kinh doanh thøc ¨n gia søc): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. T¨ng c­êng c«ng t¸c an ninh trËt tù trong chî, ®Ò nghÞ xem xÐt c¸c kho¶n thu phÝ chî cho phï hîp v× chî chØ häp cã mét buæi.

3. ¤ng: Phïng V¨n §Ö (Kinh doanh hµng t­¬i sèng): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî, ®Ò nghÞ n©ng cÊp c¶i t¹o chî nh­ng ph¶i gi÷ nguyªn gi¸ thu phÝ kh«ng n©ng gi¸ thu phÝ, cã b¶ng niªm yÕt gi¸ thu phÝ cô thÓ, æn ®Þnh chæ ngåi cho c¸c hé kinh do¹nh.

4. Bµ: NguyÔn ThÞ Loan (Kinh doanh hµng t¹p hãa): §ßng ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. Nhung møc gi¸ ph¶I ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp theo tõng hé kinh doanh, theo tõng mÆt hµng.

5. Bµ: Tr­¬ng ThÞ Phóc (Kinh doanh hµng rau qu¶): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. §Ò nghÞ nh©n viªn trong ban qu¶n lý ph¶i cã th¸i ®é hßa nh· víi kh¸ch hµng, ph¶I tæ chøc dän vÖ sinh hµng ngµy. kh«ng lµm ¶nh h­ëng dÕn vÖ sinh chung trong chî vµ c¸c hé ë gÇn chî.

5. ý kiÕn ph¸t biÓu cña ®ång chÝ NguyÔn Xu©n LiÔu BÝ th­ §¶ng ñy:

    ViÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî lµ chuyÓn ®æi h×nh thøc qu¶n lý, kinh doanh tõ nhµ n­íc chuyÓn sang c¸ nh©n, doanh nghiÖp cã  n¨ng lùc vÒ qu¶n lý, tµi chÝnh tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c chî nh­ng kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kinh doanh cña c¸c hé. ViÖc kinh doanh sÏ kh«ng bÞ s¸o trén, c¸c kho¶n thu thÝ sÏ ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ, an ninh trËt tù trong chî vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

III- KÕt luËn:

Héi nghÞ biÓu quyÕt 62/68 =91% ng­êi ®¹i diÖn hé kinh doanh tham dù héi nghÞ; so víi tæng sè hé kinh doanh cè ®Þnh t¹i chî = 77% ®ång thuËn víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî BÕn vµ giao cho HTX SXKDTM Duy Lîi;  ®Çu t­, tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, khai th¸c chî. Cã 6 ý kiÕn kh«ng ®ång thuËn víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî BÕn.

Héi nghÞ kÕt thóc løc 16h 30 phót cïng ngµy. Biªn b¶n ®­îc lËp 15 b¶n ®Ó lËp hå s¬ göi c¸c c¬ quan liªn quan  xin phª duyÖt ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi chî, biªn b¶n th«ng qua héi nghÞ cïng nghe vµ thèng nhÊt ký tªn.

        

          th­ ký                                                                                                         chñ täa                                          

                       

 

 

               Ph¹m B¸ B¶y                                                                Chñ tÞch UBND x·

                                                                                          NguyÔn V¨n Dòng

 

 

 

 

 

 

 

®¹i diÖn hé kinh doanh

 

®¹i diÖn HTX duy LîI

§¥N VÞ §ÇU T¦ QU¶N Lý CHînhµ thÇu chî

 

   NguyÔn ThÞ Loan

 

Chu H÷u Lîi

  

fghj

Đăng lúc: 30/07/2020 17:54:44 (GMT+7)

dfghj

         ñy ban nh©n d©n               Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

                   x· ho»ng phô                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

       
   
 

 


biªn b¶n héi nghÞ

LÊy ý kiÕn hộ kinh doanh tham gia và đồng thuận với ph­¬ng ¸n thùc hiÖn chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî Bến.

 
 

 


Héi nghÞ, vµo håi 14 giê 00 ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2014 . Phòng họp UBND x· Ho»ng phô, huyÖn Ho»ng Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

Thµnh phÇn tham dù héi nghÞ:

* Dù vµ chØ ®¹o:      ¤ng (bµ): NguyÔn Xu©n LiÔu               BÝ th­ §¶ng ñy x·                          

* Tham dù héi nghÞ:

- Ban chØ ®¹o chuyÓn ®æi chî cña x·, cã mÆt:  6/7 Thµnh viªn

- Hộ kinh doanh cố định  t¹i chî BÕn x· Ho»ng Phô  cã mÆt 62/ 80 ng­êi (§¹i diÖn  hé kinh doanh ë chî) = 77 % hé tham gia héi nghÞ.

- §¹i diªn HTX Duy lîi: Là đơn vị cã nguyÖn väng ®Çu t­, qu¶n lý,  khai th¸c chî BÕn;                             ¤ng:  Chu H÷u Lîi           Chñ nhiÖm HTX

Chñ tr× héi nghÞ:    ¤ng :  NguyÔn V¨n Dòng           Chñ tÞch UBND x·

          Th­ ký:                   ¤ng:    Ph¹m B¸ B¶y                             C«ng chøc ®Þa chÝnh.

  I- Néi dung:

Héi nghÞ LÊy ý kiÕn hô kinh doanh tham gia và đồng thuận với ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî BÕn x· Ho»ng Phô.

¤ng: NguyÔn V¨n Dòng Chñ tÞch UBND x· tuyªn bè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu râ môc ®Ých yªu cÇu, sù cÇn thiÕt cña viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh chî BÕn.

II. c¸c ý kiÕn tham gia cña ®¹i biÓu

    Sau khi nghe tóm tắt phương án chuyển dổi chợ bến, hội nghi tham gia ý kiến:

1. Bµ: NguyÔn ThÞ Ph­îng (Kinh doanh t¹p hãa) Thèng nhÊt ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî. §Ò nghÞ c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c gian hµng, ®Ó c¸c hé kinh doanh æn ®Þnh.

2. ¤ng: §ç thÞ m©y (kinh doanh thøc ¨n gia søc): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. T¨ng c­êng c«ng t¸c an ninh trËt tù trong chî, ®Ò nghÞ xem xÐt c¸c kho¶n thu phÝ chî cho phï hîp v× chî chØ häp cã mét buæi.

3. ¤ng: Phïng V¨n §Ö (Kinh doanh hµng t­¬i sèng): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî, ®Ò nghÞ n©ng cÊp c¶i t¹o chî nh­ng ph¶i gi÷ nguyªn gi¸ thu phÝ kh«ng n©ng gi¸ thu phÝ, cã b¶ng niªm yÕt gi¸ thu phÝ cô thÓ, æn ®Þnh chæ ngåi cho c¸c hé kinh do¹nh.

4. Bµ: NguyÔn ThÞ Loan (Kinh doanh hµng t¹p hãa): §ßng ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. Nhung møc gi¸ ph¶I ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp theo tõng hé kinh doanh, theo tõng mÆt hµng.

5. Bµ: Tr­¬ng ThÞ Phóc (Kinh doanh hµng rau qu¶): §ång ý víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî. §Ò nghÞ nh©n viªn trong ban qu¶n lý ph¶i cã th¸i ®é hßa nh· víi kh¸ch hµng, ph¶I tæ chøc dän vÖ sinh hµng ngµy. kh«ng lµm ¶nh h­ëng dÕn vÖ sinh chung trong chî vµ c¸c hé ë gÇn chî.

5. ý kiÕn ph¸t biÓu cña ®ång chÝ NguyÔn Xu©n LiÔu BÝ th­ §¶ng ñy:

    ViÖc chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh khai th¸c chî lµ chuyÓn ®æi h×nh thøc qu¶n lý, kinh doanh tõ nhµ n­íc chuyÓn sang c¸ nh©n, doanh nghiÖp cã  n¨ng lùc vÒ qu¶n lý, tµi chÝnh tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c chî nh­ng kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kinh doanh cña c¸c hé. ViÖc kinh doanh sÏ kh«ng bÞ s¸o trén, c¸c kho¶n thu thÝ sÏ ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, vÖ sinh an toµn thùc phÈm, vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ, an ninh trËt tù trong chî vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

III- KÕt luËn:

Héi nghÞ biÓu quyÕt 62/68 =91% ng­êi ®¹i diÖn hé kinh doanh tham dù héi nghÞ; so víi tæng sè hé kinh doanh cè ®Þnh t¹i chî = 77% ®ång thuËn víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî BÕn vµ giao cho HTX SXKDTM Duy Lîi;  ®Çu t­, tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, khai th¸c chî. Cã 6 ý kiÕn kh«ng ®ång thuËn víi ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh khai th¸c chî BÕn.

Héi nghÞ kÕt thóc løc 16h 30 phót cïng ngµy. Biªn b¶n ®­îc lËp 15 b¶n ®Ó lËp hå s¬ göi c¸c c¬ quan liªn quan  xin phª duyÖt ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi chî, biªn b¶n th«ng qua héi nghÞ cïng nghe vµ thèng nhÊt ký tªn.

        

          th­ ký                                                                                                         chñ täa                                          

                       

 

 

               Ph¹m B¸ B¶y                                                                Chñ tÞch UBND x·

                                                                                          NguyÔn V¨n Dòng

 

 

 

 

 

 

 

®¹i diÖn hé kinh doanh

 

®¹i diÖn HTX duy LîI

§¥N VÞ §ÇU T¦ QU¶N Lý CHînhµ thÇu chî

 

   NguyÔn ThÞ Loan

 

Chu H÷u Lîi