Công khai kết quả giải quyết TTHC

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 4 tháng 12 (từ 27/11/2023 - 01/12/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 4 tháng 12 (từ 27/11/2023 - 01/12/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 (từ ngày 1.11 đến 10.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 (từ ngày 1.11 đến 10.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2.11 (từ ngày 13.11 đến 17.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2.11 (từ ngày 13.11 đến 17.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3.11 (từ ngày 20.11 đến 24.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 3.11 (từ ngày 20.11 đến 24.11.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 21.10 đến ngày 03.11.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 10 năm 2023 (từ ngày 21.10 đến ngày 03.11.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 4.9.2023 đến 8.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 9 năm 2023 (từ ngày 4.9.2023 đến 8.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ 11.9 đến 15.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 9 năm 2023 (từ 11.9 đến 15.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2023 (từ 18.9 đến 22.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2023 (từ 18.9 đến 22.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 9 năm 2023 (từ 25.9 đến 28.9.2023)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 9 năm 2023 (từ 25.9 đến 28.9.2023)